Økonomiudvalg

Økonomiudvalget er, ligesom øvrige udvalg i Hornbæk Golfklub, et udvalg, der fungerer som bestyrelsens “forlængede arm” på de nævnte områder, d.v.s. at udvalget udfører de af bestyrelsen definerede praktiske opgaver.

Da bestyrelsen overfor klubbens medlemmer har ansvaret også for udvalgenes dispositioner, træffes beslutninger af større økonomisk betydning eller beslutninger af mere principiel sportspolitisk art i bestyrelsen.

 • Økonomiudvalgets formand og øvrige medlemmer udpeges/afsættes alle af klubbens bestyrelse. Der udpeges et antal medlemmer som skønnes hensigtsmæssigt. Det prioriteres at udvalgets medlemmer skal have kendskab til økonomi.
 • I det tilfælde, at ingen af Økonomiudvalgets medlemmer samtidig er medlem af klubbens bestyrelse, udpeges et bestyrelsesmedlem, der kan fungere som fast kontaktperson mellem udvalget og bestyrelsen.
 • Udvalgsmøder afholdes så ofte som det af udvalgets medlemmer skønnes fornødent. Er udvalgets medlemmer ikke enige om de formelle vilkår for indkaldelse og afholdelse af møderne, udstikker bestyrelsen retningslinjer herfor.
 • Der tages referat af møderne. En kopi af referatet udleveres til sekretariatet, hvor referatet skal være tilgængeligt for bestyrelsen.
 • Udvalgets primære opgave er at give input til bestyrelsen omkring klubbens økonomi samt deltagelse i møder med økonomiske samarbejdspartere såsom pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt leasingudbydere.
 • Udvalget har påtaleret overfor bestyrelsen såfremt bestyrelsen ikke følger de beslutninger der er vedtaget på klubbens generalforsamlinger.
 • Det er hensigtsmæssigt af udvalget deltager i andre udvalg som har stor økonomisk betydning for Hornbæk Golfklub og deltager altid i anlægs- og byggeprojekter med en budgetramme over kr. 500.000.
 • Udvalget udarbejder forslag til de årlige budgetter for klubben og deltager i udarbejdelse af klubbens årsrapport. Udvalget vejleder sekretariatet i økonomiske spørgsmål og igangsætter evt. mere hensigtsmæssige forretningsgange i sekretariatet.
 • Udvalget udarbejder forslag til de årlige budgetter for udvalget. Budgettet indeholder blandt andet alle omkostninger til møde og kursusaktivitet.
 • Der må ikke ske anvendelse af budgetlagt rammebeløb til større investeringer, uden at den konkrete investering forudgående er godkendt af bestyrelsen
 • Udgifter skal attesteres af udvalgsformanden.
 • Udvalgets arbejde er frivilligt ulønnet arbejde.

Mie Madsen

22 56 94 27
mie.madsen341@hotmail.com