Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen november 2023

§ 1
Klubbens navn er Hornbæk Golfklub, og dens hjemsted er Helsingør Kommune

§ 2 Formål
Klubbens formål er:

 • at udvikle, drive og fremtidssikre Hornbæk Golfklubs golfbaner og træningsfaciliteter
 • at sikre og organisere de idrætslige aktiviteter for medlemmerne
 • desuden kan klubben med generalforsamlingens tilslutning vælge at drive shoppen og restauranten

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og Hornbæk Idrætsforening

§ 3 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer optages kun personer, som opfylder Dansk Golf Unions amatør- og professionelle bestemmelser
Kun aktive medlemmer optages
Klubben tilbyder 3 typer af medlemskaber

 • Fuldtid
 • Fleksibel
 • Passiv

Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og medlemsrettigheder for de tre typer medlemskaber.

 • Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til dens
  formålsbestemmelse.
 • Indmeldelse sker skriftligt til Hornbæk Golfklub
 • Bestyrelsen afgør alle spørgsmål om optagelse
 • Optagelsen er betinget af indbetalt Indskud og Kontingent som fastlagt i § 4
 • Bevis for betalt Kontingent skal medbringes på banen
 • Generalforsamlingen kan af kapacitetshensyn periodevis begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald føres tidsprioriteret venteliste over personer, som ønsker at blive optaget som medlem.
 • Optagelsen på ventelisten for voksne og greenfee medlemmer er betinget af indbetalt
  ventelistekontingent.
 • Ved optagelse fra ventelisten har fuldtidsmedlemmer fortrinsret
 • Medlemsåret er kalenderåret

§ 4. Kontingent

Kontingentet for det efterfølgende medlems år godkendes af Generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:
Medlemmer – Fulde rettigheder

 • Voksne (over 24 år)
 • Ungsenior (19-32)
 • Studiemedlemmer (19-29 år)
 • Juniorer (0-18 år)

Medlemmer – Begrænsede rettigheder

 • F-70+ medlemmer
 • F-Greenfeemedlemmer

Medlemmer – Passive medlemmer

 • Kontingentet kan opkræves helårligt, halvårligt, eller månedligt.
 • Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr for forsinket betaling. Der opkræves omkostningsbestemt gebyr for medlemmer som ikke benytter automatisk betalingsservice.
 • Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee.

Bestyrelsen fastsætter satser, betingelser og rettigheder for optagelse på venteliste,
greenfee og andre ydelser, som ikke er fastlagt i vedtægterne.

 • De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab eller ved overgang til anden medlemskategori
 • Udmeldelse eller skift til anden medlemskategori med lavere kontingent kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubben senest d. 30. september i kalenderåret, inden udmeldelsen eller skiftet ønskes effektueret.
 • Ændringer i henhold til foranstående efter denne dato accepteres ikke og kontingent for det efterfølgende kalenderår vil blive opkrævet. Undtaget herfra er Juniorer, der kan udmelde sig frem til 1. april i kontingentåret.
 • Så længe et medlem er i kontingentrestance fortabes alle medlemsrettigheder

Generhvervelse af medlemsrettigheder kan først ske når hele restancen er betalt

§ 5. Generalforsamling

 • Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • Ordinær generalforsamling afholdes i Hornbæk hvert år inden udgangen af november
  måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af
  dagsorden og vedlagt sammendrag af det reviderede regnskab. Herudover skal det
  detaljerede reviderede regnskab være fremlagt i klubbens sekretariat.
 • Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
 • Stemmeberettigede er kun aktive og passive medlemmer, som i følge dansk lov er personlig myndige, og som ikke er i restance til klubben, med hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
 • Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
 • På 50% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers forlangende, skal der afholdes skriftlig afstemning.
 • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der – i tilfælde af kampvalg – anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:
  – Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget
  medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med 1 stemme
  på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler
  mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
 • Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens
  modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 • Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af
  dirigenten.

§ 6. Dagsorden

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Bestyrelsens planer for det kommende år
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af decharge
  5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Forslag fra medlemmerne
  8. Valf af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt
 • Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober. Forslag fra medlemmerne skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsen

 • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer (Formand, Næstformand, Kasserer, 4 menige medlemmer.
 • Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i lige år.
 • Kassereren er på valg i ulige år.
 • Bestyrelsesmedlem 1-3 vælges i lige år og derefter hvert andet år
 • Bestyrelsesmedlem 4-5 vælges i ulige år og derefter hvert andet år
 • Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
 • I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen, i det omfang den finder det
  nødvendigt, sig selv indtil næste generalforsamling.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. Næstformand og udvalgsposter.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.
 • Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Protokollen godkendelse på efterfølgende bestyrelsesmøde, og danner derefter gyldigt bevis for de førte forhandlinger.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 • Bestyrelsen organiserer klubben i udvalg på en måde, der er hensigtsmæssig i forhold til de fastsatte aktiviteter. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen/daglig ledelse udpeger for hvert udvalg en politisk/økonomisk ansvarlig blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 8. Daglig ledelse

 • Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning,
  beslutninger i klubbens anliggender.
 • Klubben tegnes af formanden eller næstformanden. Dette skal altid ske i forening med mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
 • Bestyrelsen er berettiget til at optræde på klubbens vegne med bindende virkning.
 • Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes klubben dog af hele bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan nedsætte de for driften nødvendige udvalg.
 • Udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen og udvalgets formand fastlægger sammen opgaver og kompetence, og giver retningslinjerne for udvalgsarbejdet, herunder forretningsorden.

§ 9. Regnskab.

 • Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 10. Spillet

 • For golfspillet i klubben gælder “Rules of The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews” samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union godkendte fastsatte lokale regler.
 • Fastsættelse af aktive medlemmers handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions
  handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
 • Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendigt af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.
 • Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om
  udelukkelsen af medlemmet kan kræves på medlemmets egen foranledning forelagt
  en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.
 • Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg.

§ 11 Hæftelse

 • Ingen medlemmer hæfter for klubbens gæld.

§ 12. Vedtægtsændringer, opløsning m.m.

 • Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 • Til vedtagelse af beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle
  stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 • Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
  generalforsamlingen, men forslaget om klubbens opløsning dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.
 • Forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13. Afvikling af klubben.

 • I tilfælde af klubbens opløsning vedtaget i henhold til § 11, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflerhed på den generalforsamling, der endeligt vedtager opløsning, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning – herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
 • Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder Hornbæk Idrætsforening. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 1989, revideret på den ekstraordinære generalforsamling 6. maj 1999, samt revideret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 23. februar 2002, 9. marts 2006, 26. marts 2009, 24. marts 2010, 16. november 2010, 19. marts 2014, 16. marts 2015, 17. marts 2016, 16. marts 2017, 30. november 2017, 21. november 2018 og 27. november 2019, 27. november 2020, 25. november 2021, 2. marts 2023, 23. november 2023

Bestyrelsen