Hornbæk Golfklubs Historie

1989 – 2000

Hornbæk Golfklub blev stiftet den 15. april 1989 som klub nr. 67 i Danmark.

Første gang der blev talt om at etablere- og stifte en golfklub i Hornbæk var ved rejsegildet i forbindelse med opførelse af idrætshallen i Hornbæk. Det var den 18. februar 1989.

Undertegnede havde været i Atlanta i USA og havde slået til en golfkugle for første gang. På det tidspunkt var jeg formand for Handels- Håndværk og Industriforeningen i Hornbæk og næstformand i Hornbæk Turistforening. Så jeg var ivrig for at fremme Hornbæk som turistby.

Ved rejsegildet stod jeg og talte med Anders Drachmann og refererede at Hornbæk planmæssigt var udlagt og defineret som et fritidsområde, så det ville være naturligt at Hornbæk fik etableret en golfbane.

Anders Drachmann syntes at det var en lysende ide og foreslog straks, at vi indkaldte til en stiftende generalforsamling. Som foreslået så gjort og Hornbæk Golfklub blev stiftet blot et par måneder senere, den 15. april 1989.

Den første bestyrelse kom til at bestå af følgende personer:
Formand: Anders Drachmann, advokat (til højre på billedet)
Næstformand: Jørgen Grumstrup, arkitekt (til venstre på billedet)
Kasserer: Mogens Andersen, revisor (i midten af billedet)
Lillian Brauns, Lis Andersen, Finn Williams og Bjørk

Formålsparagraffen var at etablere en golfklub og få en 18 hullers golfbane. Første ide til den nye golfbanes placering var på en del af det nye idrætsanlæg ved Carl Bødker Nielsens Vej i Hornbæk. Golfbanen skulle bygges omkring åsen med klub og omklædning som en del af det nye idrætsanlæg, hvor de forskellige idrætsgrene kunne samles.

De omkringliggende gårdejere blev kontaktet og spurgt om de ville sælge arealerne til en golfbane. Der blev holdt adskillige møder med de forskellige lodsejere og stemningen for at etablere en golfbane, og sælge jord til en 18 hullers bane, var udpræget positiv.

Anders Sørensen, som på det tidspunkt var den eneste professionelle golfspiller i Danmark, samt arkitekt Nikolajsen, gik i gang med at designe banen, mens der sideløbende blev arbejdet på økonomien. Vi havde problemer med at få finansieret baneanlægget. Mange muligheder blev undersøgt, vendt og drejet.

Og endelig, efter at vi i 2 år havde arbejdet med planen, lykkedes det af få Golf Sam til at stå inde for financieringen. Alle var glade, endelig kunne vi komme i gang med egen golfbane i Hornbæk.
Men så sprang den ene lodsejer fra – så tæt på målet. Det var den lodsejer som ejede den største andel af banearealet. Og uden jorden, måtte vi opgive hele projektet. Efter 2 års slid og forhåbninger faldt det hele til jorden. Det var i 1991.

I den mellemliggende periode havde vi midlertidigt lejet os ind på Passebæk Golfbane, som Gilleleje Golfklub lige havde forladt fordi de kun kunne få areal til 9 hullers bane. På det tidspunkt havde Hornbæk Golfklub ca. 50 medlemmer og fungerede som en klub. Men vi manglede fortsat et baneareal så vi kunne blive en selvstændige golfklub.

Det lykkedes dog Anders Drachmann at få anerkendt Hornbæk Golfklub som fuldt medlem af DGU, som den første golfklub i Danmark uden egen bane, og vi fik det lave banenummer, som er nr. 67 i 1991.

Bestyrelsen arbejdede videre på at få areal og finansiering til en 18 hullers golfbane.

Vi var rundt omkring Hornbæk for at finde egnet areal og der var flere muligheder. Vi så bl.a. på flere arealer i Skibstrup. Vi fik fortalt af garvede golfspillere, at det der var afgørende når man skulle vælge areal til en golfbane var, at efter man havde spillet banens 18 huller, ønskede man brændende at spille banen igen. Så det var vigtigt at finde et flot og egnet areal.

Jørgen Jensen som ejede en del jord i Bøtterup sammen med sin mor, henvendte sig til bestyrelsen og spurgte hvorfor vi ikke kikkede på området omkring Havreholm og Bøtterup. Hans firma var ved at flytte til Roskilde med deres aktiviteter. Arealet ved Bøtterup var udgravet for grus og fremstod mest som et affalds landskab, hvor man havde plantet en del grantræer som skulle sælges som juletræer når de voksede op. Området indeholdt en del småsøer og en større sø og blev gennemskåret af Gurre Å.

Området kunne blive spændende. Der var mange naturskønne elementer. Vi undersøgte om de nærliggende gårde var interesseret i at sælge jord til en golfbane. Og vi var heldige. Det viste sig at de to nærliggende gårde var villige til at sælge deres jord, således at vi kunne komme op på godt 100 tønder land som er minimum for en 18 hullers bane med internationale mål.

Bestyrelsen fik Anders Sørensens team samt havearkitekterne Rolf Henning Jensen og Svend Kirkegaard til at komme med forslag til en 27 huls bane med klubhus på Gunillas gård, som lå midt i det samlede areal. Vi fik samtidig lovning af Golf Sam til en finansiering af samtlige 27 huller.

Vi er nu nået frem til efteråret 1994, 5 år efter vi stiftede Hornbæk Golfklub. Og stadig uden egen bane, men dog med spillerettigheder på Passebæk og ca. … medlemmer. Her havde vi lejet os ind sammen med Fredensborg Golfklub, som også arbejdede med at få deres egen bane. Dette skulle senere vis sig at blive et problem for Hornbæk Golfklub.

I 1994 var det meget svært at få finansiering på plads til etablering af golfbaner. Golfsporten var på vej op i Danmark, men var stadig en lille sport med få udøvere.

Hornbæk Golfklubs første klubflag

Både Fredensborg og Hornbæk kæmpede for at få deres eget baneanlæg. Fredensborg henvendte sig til Golf Sam for at fortælle at der ikke var plads- eller medlemmer til 2 golfklubber så tæt på hinanden.

Hornbæk Golfklub havde som nævnt fået lovning på finansieringen.
Og samtidig havde bestyrelsen fået klarlagt at:
Lokalplanen var udarbejdet og vedtaget til en golfbane med 27 huller.
Banen var tegnet og godkendt.
Klubhuset var designet.
Der var tegnet midlertidige aftaler med alle lodsejerne.
Og indskudsbeviserne var trykt til alle nye medlemmer til denne fantastiske 27 hullers bane.
Alle var begejstrede og glædede sig efter at have arbejdet på projektet i 5 år.

Men efter Fredensborgs henvendelse fik Golf Sam kolde fødder og trak sig fra alle aftaler. De turde ikke satse på begge klubber og foretrak Fredensborg da de var kommet først ind med deres henvendelse.

Det var en kold dukket for den kæmpende bestyrelse. Nederlaget var stort, så hele bestyrelsen kastede håndklædet i ringen og opgav med at fortsætte. Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hvor bestyrelsen tog sin afgang og der blev valgt en ny bestyrelse. Piet Beke blev valgt som den nye formand i efteråret 1994 samt en hel ny bestyrelse.

Set i bagklogskabens klare lys var det et held at det ikke lykkedes at få Golf Sam til at finansiere golfbanen idet der senere dukkede investorer op, som ville hjælpe klubben med at komme i gang. Blandt andet Jørgen Jensen som stillede sit areal til rådighed samt lokaler og værksted, der kunne tilbagebetales når klubben fik økonomien til det. Herved ville Unibank ved direktør Birte Kildgaard være med til at finansiere resten for indkøb af jord til en 18 hullers bane og etablering af de første 9 huller.

Efter 9 år var drømmen om en golfbane klar til dens realisering. Vi er nu nået frem ved året 1998.

De første 9 huller blev anlagt på 32 hektar land og yderligere 24 hektar afventede de sidste 9 huller. En golfbane anlagt i et usædvanligt smukt naturområde med åse, søer, åer og beplantning med især meget gamle egetræer. En bane der fremstår naturskøn og samtidig udfordrende. Et idrætsanlæg hvor der var investeret 9 millioner kr. og ikke mindst er ejet af klubbens medlemmer. Det var ikke sket hvis Golf Sam havde været investor.

Banen er tegnet af arkitekt Rolf Henning Jensen som også senere blev en af klubbens meget aktive medlemmer.

Ved indvielsen i 1998 holdt Piet Beke talen hvor han blandt andet beskrev følgende om banen:

Denne golfbane vil skaffe nye arbejdspladser, den vil forøge turismen i både Hornbæk og resten af kommunen, og vil tiltrække et stort antal golfspillere fra nær og fjern. Hornbæk Golfklub er etableret uden nogen form for offentlig støtte. Dette er lykkedes alene ved privat initiativ og frivillig arbejdskraft. Der mangler stadig en del for at Hornbæk Golfklub er færdigudbygget – her tænkes på klubfaciliteter, parkeringsanlæg og de sidste 9 huller.

Udbygning af de sidst 9 huller skete allerede i sommeren 2000.

At etablere en golfbane i klub-regi med de få ressourcer vi havde til rådighed er noget vi alle kan være glade og stolte over.

Historien efter vi fik etableret de sidste 9 huller i 2000 kender de fleste af vores medlemmer.

Lad os fremover værne- og stadig udbygge det anlæg vi har på en fornuftig måde og samtidig bevare det gode sammenhold der altid har været i Hornbæk Golfklub.

Sammenholdet har ført frem til der hvor vi står i dag. Og denne følelse af at vi tilsammen ejerog har noget værdifuldt sammen, vil føre os til de næste mål.

Jørgen Grumstrup
Marts 2018