Vedtægter

Generalforsamling

2023 referat2022 referat2021 referat2020 referat2019 referat2018 referat

§ 1

Foreningens navn er Lochers, og foreningens formål er, at arrangere matcher hver torsdag i sæsonen, som løber fra 1.april til 30.september, undtaget helligdage. Alle damer, der er medlem af Hornbæk Golfklub med tilladelse til stor bane kan deltage.

§ 2
Der spilles efter matchpropositioner gældende for Hornbæk Golfklub.

§ 3

Regnskabsåret løber fra 1.10 til 30.9 året efter. Revision af foreningens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Klubben tegnes i økonomisk henseende af kassereren.

Bestyrelsen giver kassereren fuldmagt til, at oprette/overtage en foreningskonto i et pengeinstitut og i den forbindelse anvende netbank til administration af klubbens økonomi.

§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes i Hornbæk Golfklubs klubhus en gang årligt den første uge i oktober. Medlemmerne indkaldes via mail og (ikke med almindeligt brev) med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5
Medlemsgebyr for den følgende sæson fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer, og alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, inklusive vedtægtsændringer. Der kan stemmes ved fuldmagt på de i forvejen varslede ændringer.

§ 7
Lochers bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle vælges af den ordinære generalforsamling med 3 medlemmer på lige år og 2 medlemmer på ulige år. Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Den ordinære generalforsamling vælger desuden en revisor og en suppleant. Revisor og suppleant vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og et bestyrelsesmedlem.

§ 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt

§ 9
Ved opløsning af Lochers vil klubbens eventuelle overskud tilfalde juniorerne.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. oktober 2023