Turnerings propositioner

Hornbæk Golfklubs Generelle Turnerings-Propositioner

 • Nærværende propositioner er gældende for turneringer opført på Hornbæk Golfklubs officielle turneringsplan.
 • Turneringerne afvikles efter de til enhver tid gældende og af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews’ fastsatte golfregler, samt de for Hornbæk Golfklub til enhver tid fastsatte lokalregler herunder eventuelle midlertidige lokalregler.
 • Overtrædelse af de fastsatte turneringspropositioner vil medføre straf i henhold til de ovennævnte golfregler.
 • Hornbæk Golfklubs ordensregler og etiketteregler skal overholdes.

Deltagerantal

 • Turneringsudvalget fastsætter et minimum og maksimum deltagerantal for de enkelte turneringer.
 • Er der tilmeldt færre end 6 deltagere i en række, kan rækken udgå af turneringen eller sammenlægges med en anden række.
 • Hvis der er tilmeldt flere deltagere end det maksimalt fastsatte, oprettes venteliste.
 • Tilmelding sker efter “først-til-mølle” princippet – dog ikke ved turneringer hvor lavest handicap giver adgang

Klubbens turneringer er åbne for:

 • Aktive medlemmer af Hornbæk Golfklub som ikke er i nogen form for restance til klubben eller i karantæne.
 • Gæster kan deltage i turneringer, hvor dette fremgår af den enkelte turnerings propositioner.
 • Turneringssponsorer kan altid deltage i den turnering de sponserer, hvis de opfylder Hornbæk Golfklubs regler for spilleret.

Handicapbegrænsning

 • Turneringsudvalget fastsætter handicapgrænser for de enkelte rækker i turneringen.
 • Det er altid spillerens ansvar at kende og opgive det på turneringsdagen gældende handicap senest ved afhentning af scorekort. Overtrædelse medfører diskvalifikation og kan i gentagelsestilfælde medføre karantæne.

Tilmelding og betaling af turneringsfee

 • Turneringer åbnes for tilmelding senest en måned før deres afholdelse.
 • Tilmelding skal ske på http://www.golfbox.dk/. Her betales der via Internetbetaling.
 • Tilmeldingsfristen fremgår af turneringsopslaget.
 • Eftertilmeldinger accepteres som udgangspunkt ikke.

Turneringsfee

 • Turneringsfee for de af Hornbæk Golfklub afholdte turneringer fremgår af turneringsopslaget.
 • Gæstespillere og F-medlemmer betaler greenfee i henhold til turneringsopslaget.

Startliste

 • Startlisten, som indeholder deltagernavne, starttider, startsteder og startrækkefølge bekendtgøres senest dagen før på http://www.golfbox.dk/. Vær opmærksom på at ændringer kan forekomme.

Afbud

 • Afbud,som kun kan ske til Turneringsledelsen, skal tilgå Turneringsledelsen senest 1 time før turneringens planlagte starttidspunkt på turneringstelefonen. Manglende afbud betragtes som udeblivelse – se nedenfor.
 • Ved afbud efter tilmeldingsfristen, refunderes Turneringsfee, Greenfee eller bestilt fortæring ikke, ligesom forfalden Turneringsfee, Greenfee og bestilt fortæring vil blive opkrævet.

Udeblivelse

 • Ved udeblivelse uden rimelig grund eller uden at melde afbud idømmer Turneringslederen spilleren 1 turneringsdags karantæne. Kun Turneringsudvalget kan annullere karantænen. Turneringsudvalgets afgørelse er endelig.

Før Turneringen

 • Spillerens scorekort skal være afhentet hos Turneringsledelsen senest 30 minutter før opgivet start tid.
 • Spilleren skal være klar ved Tee-stedet senest 5 min. før opgivet starttid.

Under Turneringen

 • Turneringsudvalget kan afbryde en turnering på grund af torden eller andre forhold. Dette vil blive gjort ved afgivelse af tydeligt signal. Søg i disse tilfælde straks til klubhuset for nærmere information.

Efter Turneringen

 • Check dit scorekort. Påfør resultatet, din og markørens underskrift og aflevér kortet til Turneringsledelsen så hurtigt som muligt.
 • Spillere eller hold som ikke har afleveret scorekort senest 30 minutter efter deres rundes afslutning kan diskvalificeres.

Præmier

 • Der er normalt præmieoverrækkelse efter hver gruppes afslutning, hvis ikke andet er angivet i Turneringsopslaget eller ved opslag i klubhuset.
 • Værdien af alle præmier skal overholde DGU’s til enhver tid gældende grænser for sådanne.
 • Præmiemodtager skal være tilstede ved præmieoverrækkelsen, er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen vil præmien gå videre til klappepræmie. Turneringsudvalget opfordrer alle deltagere til at overvære præmieoverrækkelsen af hensyn til vores sponsorer, men også for at styrke den sociale side af vores klubliv.
 • Personer under 18 år må ikke modtage alkoholiske drikke som præmie, og Turneringsledelsen vil altid sørge for alternativ præmie af samme værdi.

Turneringsledelse

 • Turneringsudvalget er Komiteen jf. golfreglernes § 33.
 • Turneringsudvalget udpeger en Turneringsleder, som forestår og har ansvaret for den praktiske forberedelse og afvikling af turneringen. Turneringslederen har kompetence til at træffe afgørelser i alle spørgsmål vedrørende turneringen.
 • Turneringsledelsen for den enkelte turnering har det fulde ansvar for Turneringens afvikling, jf. § 34 i golfreglerne.
 • Turneringslederen afgør alle uoverensstemmelser og tvivlsspørgsmål i relation til regler og propositioner og afgørelserne er endelige og kan ikke ankes. Ønsker spillerne en afgørelse truffet af Turneringslederen efterprøvet hos DGUs regel- eller turneringskomite, fremsættes ønsket overfor Turneringslederen og skriftlig fremstilling sendes til DGU med kopi til klubben og Turneringslederen inden 24 timer.